La Pallissa

Reforma d’un paller a l’Empordà, Girona.
Renovation of a haystasck in Empordà, Girona

David Pou i Estel Ortega Arquitectes